زمان تعویض فیلتر بنزین

 در Uncategorized

فیلتر بنزین کرج فیلتری است که به منظور پالایش و زدودن آلودگی ها از بنزین تعبیه می شود.
با توجه به کیفیت پایین بنزین به خصوص در بنزین ایران،
اهمیت استفاده از فیلتر بنزین مناسب بسیار به چشم می آید.
بکارگیری فیلتر بنزین مناسب و تعویض در موعد های مقرر به طول عمر وسیله ی نقلیه شما کمک بسیاری می کند.
ولی این سوال پیش می آید که فیلتر بنزین چه میزان طول عمر دارد؟؟

طول عمر فیلتر بنزین

به طور کلی فیلتر بنزین را بایستی حداقل 2 سال یکبار و یا پس از طی 50000 کیلومتر تعویض کرد.

بهترین راه تشخیض کارایی یا عدم کارایی فیلتر بنزین اتومبیلتان انجام تست توسط مکانیک می باشد.
این آزمایش نشان می دهد که بنزین از این فیلتر با چه فشاری خارج می شود.
برای یک فیلتر بنزین سالم این میزان چیزی حدود 30 تا 60 Psi می باشد،
اگر فیلتر بنزینتان سالم نباشد این فشار پایین می آید.

فیلتر بنزین کرج

فیلتر بنزین کرج

تعویض نکردن سر وقت فیلتر بنزین اتومبیلتان می تواند مشکلات بسیاری برای سیستم ماشینتان به وجود آورد.
البته این امر راجع به سایر فیلترها نیز صادق است،
یعنی عدم تعویض به موقع فیلتر کابین یا فیلتر روغن نیز مشکلاتی برای سیستم ماشین بوجود می آورد.
(حتی به صورت کلیتر می توان گفت که هر نوع فیلتر حتی فیلتر تصفیه آب نیز باید سروقت تعویض گردد)

محل قرار گیری فیلتر بنزین در ماشین های گوناگون متفاوت است،
این فیلتر ممکن است در مسیر خط سوخت رسانی تعبیه شود،
و یا ممکن است در مخزن سوخت فضایی برای آن تعریف شده باشد.

توصیه می شود در هر بار مراجعه به مکانیک و یا تعویض روغنی از اوستاکار بخواهید وضعیت فیلترهای ماشینتان را بررسی کند،
چرا که استفاده از فیلترهای فرسوده می تواند آسیب های جبران ناپذیری به اتومبیلتان وارد سازد.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

فیلتر کابین عمدهفیلترهای بنزین